EKOLAND. Organizacja wydarzeń promujących działania ekologiczne oraz przeciwdziałające zmianom klimatu w Gminie Staszów – terenie objętym działaniem LGD „Białe Ługi”

Operacja zakłada organizację 2 wydarzeń, mających na celu wykształcenie postaw i promocję działań na rzecz ekologii wśród różnych grup społecznych: cykl szkoleń oraz piknik ekologiczny.

Cykl szkoleń:

– organizacja 5 spotkań edukacyjnych, podczas których podejmowana będzie m.in. tematyka prawidłowej segregacji odpadów, sposobów racjonalnego gospodarowania wodą, możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, ograniczania paliw emitujących nadmierną ilość spalin oraz urządzeń wykorzystujących je (pojazdy, kotły, energia elektryczna) itp.; czas trwania 1 szkolenia: 3 godziny; zakłada się udział 50 osób w 1 jednym spotkaniu; każdy uczestnik otrzyma drobny gadżet; na zakończenie spotkania zostanie ogłoszony konkurs: wszyscy uczestnicy, którzy chcą w nim wziąć udział, będą musieli w formie pisemnej na kuponie odpowiedzieć na 1 pytanie; wśród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowana ekologiczna nagroda rzeczowa. Konkurs wiedzy przygotowany będzie zgodnie z regulaminem; pytania zostaną przygotowane specjalnie w celu organizacji konkursu. Konkurs zostanie przeprowadzonych według stosownego regulaminu. Szkolenia będą przeprowadzać osoby odpowiednio wykształcone lub posiadające doświadczenie zawodowe w danym zakresie; cykl szkoleń uwzględnia 1 spotkanie wyjazdowe w gospodarstwie ekologicznym, gdzie przekazane zostaną informacje dotyczące ekologicznych upraw, właściwości zdrowotnych itp. Szkolenia odbędą się w sali Staszowskiego Ośrodka Kultury, świelicy lub placówki oświatowej (sale udostępnione bezpłatnie). Ponadto zostanie zorganizowane 1 szkolenie wyjazdowe do gospodarstwa agroturystycznego w celu zapoznania się z ekologiczną uprawą warzyw i owoców, płynących zeń korzyści, z degustacją, zajęciami edukacyjnymi.

– festyn ekologiczny – wydarzenie skierowane do całych rodzin, zorganizowany w parku rekreacyjnym z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury; zakłada się udział 1000 osób. Zadanie skierowane głównie do dzieci i młodzieży ze względu na fakt, że w tej grupie wiekowej ważne jest kształcenie właściwych postaw i dbałość o środowisko. Czas trwania pikniku: 4 godziny; do realizacji festynu niezbędne jest nagłośnienie wraz z obsługą i doświadczony konferansjer. Całe wydarzenie będzie promować ochronę środowiska oraz podejmowanie wszelkich działań niekorzystnych na zmianę klimatu. Odbywać się to będzie poprzez hasła, informacje i slogany powtarzane przez prowadzącego oraz członków zespołu muzycznego, animatorów zabaw. Podczas wydarzenia bezpłatnie wystąpi miejscowy zespół muzyczny. Ponad podczas pikniku planowana jest organizacja stoisk: kulinarnego – podkreślającego żywność ekologiczną i zalety związane z jej spożywaniem, warsztatowego „Wiem, co jem” promującego żywność ekologiczną, warsztaty wykonywania zabawek ekologicznych (z papieru, drewna, materiałów recyklingowych, stoiska wykonywania pierników, biżuterii. Podczas festynu przeprowadzone będą 2 konkursy: plastyczny i wiedzy oraz dodatkowo konkursy ze sceny. Laureaci otrzymają nagrody – rowery. Ponadto uczestnikom wręczane będą różnego rodzaju gadżety promujące podejmowany temat ekologiczny. Wydarzenie obsługiwać będą odpowiednie osoby (stoiska, rozdawanie gadżetów, formalności przy przeprowadzaniu konkursów itp.)

Dofinansowano:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja  pt. „EKOLAND. Organizacja wydarzeń promujących działania ekologiczne oraz przeciwdziałąjące zmianom klimatu 

w Gminie Staszów – terenie objętym działaniem LGD „Białe Ługi” realizowana w ramach Projektu Grantowego „Ekologia

 i ekoturystyka – promocja  i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu”